FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

संक्षिप्त सुची संशोधन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं ०६/०७/०८/०७८/७९ बमोजिम संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं ०४/०७८/७९ बमोजिम संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

Pages