FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

५०%अनुदानमा उन्नत जातको याक वितरण कार्यक्रम र ५०% अनुदानमा मासु पसल सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

दस्तावेज: 

भेडा बाख्रामा PPR खोप सञ्चालन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (हलुका सवारी चालक)

दस्तावेज: 

Pages