FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सुचना तथा समाचार

आलु / बाख्रा जोन कार्यक्रम को सूचना टास गरिएको सम्बन्धमा

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, नुवाकोट अन्तर्गत रसुवा जिल्लामा संचालन हुने आलु जोन तथा बाख्रा जोनको कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मिति २०७9/०4/29 गते देखि 21 दिनको अवधि राखी सूचना प्रकाशन गरिएकोमा विभिन्न कृषक समूह तथा सहकारीहरु छुट हुन गएको भनी अनुरोध गरेकोले मिति 2079/05/27 गते देखि ७ दिन म्याद थप ग