FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७७/७८

करारमा कर्मचारी (एम्बुलेन्स चालक) पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)।

दस्तावेज: 

नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम (कार्यक्रमको बजेट सहित) |

करारमा कर्मचारी (एम्बुलेन्स चालक) पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages