FAQs Complain Problems

आलु / बाख्रा जोन कार्यक्रम को सूचना टास गरिएको सम्बन्धमा

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, नुवाकोट अन्तर्गत रसुवा जिल्लामा संचालन हुने आलु जोन तथा बाख्रा जोनको कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मिति २०७9/०4/29 गते देखि 21 दिनको अवधि राखी सूचना प्रकाशन गरिएकोमा विभिन्न कृषक समूह तथा सहकारीहरु छुट हुन गएको भनी अनुरोध गरेकोले मिति 2079/05/27 गते देखि ७ दिन म्याद थप गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ। रसुवा जिल्ला भित्रका तपसिलमा उल्लेखित स्वीकृत क्षेत्रका कृषक समुह/कृषि सहकारी/निजी फर्महहरुलाई सुचिकृत गर्न तथा कार्यक्रम मागको सूचना सम्बन्धित वडाहरुमा टाँस गरिएको छ। 

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: