FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ. व. ०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम (कार्यक्रमको बजेट सहित) |

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन विधयेक |

दस्तावेज: 

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक विधयेक |

दस्तावेज: 

Pages